Independent contract refiners

Algemene voorwaarden

De kopjes boven deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend toegevoegd om de leesbaarheid te bevorderen. Aan de kopjes kunnen geen rechten worden ontleend.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Gedeponeerd op 9 april 2008 onder nummer 12/2008 ter griffie van de rechtbank Haarlem.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Special Refining Company B.V., gevestigd aan de Symon Spiersweg 18, te (1506 RZ) Zaandam, hierna te noemen ‘SRC’ voor ondermeer het ontvangen, opslaan, verpakken, be- en verwerken van plantaardige oliën en vetten, voorzover tussen partijen daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De wederpartij van SRC zal hierna worden genoemd: Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door SRC. Indien opdrachtgever de toepasselijkheid van de voorwaarden van SRC weerspreekt onder verwijzing naar zijn eigen voorwaarden, wordt het eerdere aanbod van SRC geacht niet te zijn aanvaard.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
a. SRC: het bedrijf dat op zich neemt om één of meer van de onderstaande werkzaamheden te verrichten en/of te laten verrichten.
b. Opdrachtgever: diegene die al dan niet voor zichzelf aan SRC opdracht verleent tot het verrichten van (onderstaande) werkzaamheden.
c. Producten: plantaardige oliën en vetten en andere vloeistoffen, chemicaliën of gassen die aan SRC ter bewerking, verpakking of opslag worden toevertrouwd.
d. Be- en verwerken: elke behandeling die de aangeleverde producten bij SRC ondergaan, waaronder ook begrepen opslag.

Artikel 2 Aanbiedingen en Opdrachtverlening

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door SRC is bepaald. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij aanvraag verstrekte gegevens. Bij aanbiedingen verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch kunnen SRC niet binden. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle gegevens die SRC redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst, in het bezit komen van SRC en opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. SRC is gerechtigd de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst op te schorten zolang opdrachtgever haar niet de voornoemde gegevens in het bezit heeft gesteld. Opdrachtgever is verplicht om de schade te vergoeden welke SRC mocht lijden doordat opdrachtgever voornoemde gegevens niet of vertraagd in het bezit van SRC stelt of heeft gesteld. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens die zij SRC in het bezit stelt. Wanneer verschil mocht bestaan tussen de aan SRC in het bezit gestelde gegevens en de werkelijkheid, zal alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van opdrachtgever zijn. Opdrachtgever zal nimmer kunnen verlangen dat SRC hulpmiddelen gebruikt van een of meer speciale merken, danwel een bepaalde kwaliteit, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.2 De overeenkomst is voor SRC eerst bindend indien opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en deze door SRC is ontvangen.
2.3 Als opdracht geldt alleen hetgeen als zodanig schriftelijk is aanvaard door SRC, zonder dat tegen SRC een beroep kan worden gedaan op het ontbreken van zodanige schriftelijke bevestiging.
2.4 De schriftelijke opdrachtbevestiging van SRC vormt, tezamen met deze algemene voorwaarden, de volledige overeenkomst tussen partijen.

Artikel 3 Aanlevering

3.1 SRC aanvaardt de aangeleverde producten in de staat waarin deze zich bij aflevering bevinden. Tenzij anders overeengekomen worden de producten bij de fabriek van SRC aangeleverd.
3.2 SRC is gerechtigd om producten te weigeren die naar haar oordeel gevaar of schade voor personen, goederen, terrein of opslagruimte, dan wel ernstige milieuhinder kunnen veroorzaken, ook indien een overeenkomst met betrekking tot die producten reeds tot stand is gekomen.
3.3 Met betrekking tot producten die zich bij aanlevering in beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, heeft SRC het recht, maar niet de plicht, om voor rekening en risico van opdrachtgever diens belangen te behartigen en herstelmaatregelen te treffen. Aan de wijze waarop SRC een en ander heeft uitgevoerd, kan de opdrachtgever tegenover SRC geen rechten ontlenen.
3.4 SRC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ten aanzien van de hoedanigheid, samenstelling, zuiverheid en hoeveelheid van de producten bij aanlevering.
3.5 SRC heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen die werden veroorzaakt door het feit dat ter be- en verwerking aangeboden producten niet op de daartoe vastgestelde tijd zijn aangekomen en ook wanneer de producten op enig moment gebrekkig blijken te zijn, danwel niet de vereiste, normale eigenschappen blijken te hebben.
3.6 Het moment van aanlevering wordt door SRC bepaald. Afspraken omtrent aanlevertijden kunnen slechts bij benadering worden gemaakt en SRC verliest daarmee niet het recht het tijdstip van aanlevering eerder of later in de tijd te situeren dan aanvankelijk afgesproken was.
3.7 SRC is niet aansprakelijk voor kosten die aan de zijde van de opdrachtgever zijn ontstaan doordat het vastgestelde moment van aanlevering wordt vervroegd of vertraagd.

Artikel 4 Oplevering

4.1 Oplevering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af fabriek van SRC. Oplevertijden worden bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale tijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de tijd verplicht SRC niet tot enige vergoeding. Bij niet tijdige oplevering dient opdrachtgever SRC in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
4.2 SRC heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst, dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van SRC kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
4.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, komen de daaruit voortvloeiende schade en kosten aan de zijde van SRC voor rekening van opdrachtgever.
4.4 De opdrachtgever is verplicht zijn producten af te halen op de dag waarop de opslagovereenkomst eindigt dan wel uiterlijk 2 dagen na beëindiging van de be- en verwerking, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In geval van tussentijdse beëindiging is deze bepaling van overeenkomstige toepassing.
4.5 Alle opslag, verpakking, be- en verwerking van de zaken/producten is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van SRC. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken terstond bij levering op tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren en deze op de pakbon of de factuur en/of de vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Door opdrachtgever niet tijdig afgehaalde zaken komen voor risico van opdrachtgever en kunnen door SRC vier weken na het verstrijken van de levertijd aan derden worden verkocht, waarbij een eventuele mindere opbrengst en kosten voor rekening van opdrachtgever komen, dan wel voor rekening van opdrachtgever worden afgevoerd en/of vernietigd.
4.6 SRC heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen ten gevolge van het niet tijdig ophalen van de ter be- en verwerking aangeboden producten.
4.7 SRC is niet aansprakelijk voor kosten die aan de zijde van de opdrachtgever ontstaan doordat vervroegd of vertraagd opgeleverd wordt.

Artikel 5 Controle van de producten

5.1 Voor alle ter be- en verwerking aangeboden producten verstrekt de opdrachtgever schriftelijk informatie betreffende aard, soort, kwaliteit, samenstelling, temperatuur, gewicht, volume, waarde, herkomst, oorsprong en gevarenklasse van bedoelde producten, alsmede alle andere eigenschappen en bijzonderheden waarvan kennisname door SRC relevant is.
5.2 SRC is nimmer aansprakelijk voor de juistheid en/of de gevolgen die voortvloeien uit de door de opdrachtgever gegeven omschrijving van de producten.
5.3 SRC is gerechtigd om na controle de producten te weigeren indien ze niet aan de omschrijving van de opdrachtgever en/of de door SRC gehanteerde voorwaarden beantwoorden, onverminderd haar recht om reeds gemaakte kosten en schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 6 Het nemen van monsters

6.1 Van elk ter be- en verwerking aangeboden product is SRC gerechtigd op kosten van de opdrachtgever minstens 2 monsters te nemen alvorens opslag in de aan SRC toebehorende tanks plaatsvindt.
6.2 Indien meningsverschillen omtrent de kwaliteit van de aangevoerde producten ontstaan, zijn de door SRC genomen monsters en de daarop door SRC gepleegde analyse bindend.
6.3 De informatie die werd verkregen op basis van de genomen monsters kan door SRC kan worden gebruikt als basis voor de berekening van de haar toekomende vergoeding.
6.4 Indien de opdrachtgever tijdig aan SRC kenbaar heeft gemaakt dat hij bij het nemen van monsters aanwezig wil zijn, is de opdrachtgever, of een door hem aangewezen persoon, daartoe gerechtigd.

Artikel 7 Opslag

7.1 Indien bepaalde producten een bijzondere opslag vereisen, moet de opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling doen. Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling zal SRC niet aansprakelijk zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige opslag.
7.2 De aan de bijzondere opslagwijze verbonden kosten komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
7.3 Kwaliteits- of kwantiteitsverlies ontstaan door langdurige opslag komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.4 Opslagkosten worden in volle maanden berekend, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 8 Andere be- en verwerking

8.1 Indien bepaalde producten een bijzondere bewerking vereisen, moet de opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling doen. Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling zal SRC niet aansprakelijk zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventuele gebrekkige be- en verwerking.
8.2 De aan de bijzondere be- en verwerking verbonden kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
8.3 Het aan het be- en verwerkingsproces inherente kwantiteitsverlies komt voor rekening en risico opdrachtgever.
8.4 Bij be- en verwerking vrijgekomen vetzuren worden niet separaat opgeslagen, doch met andere reeds opgeslagen vetzuren vermengd. De vrijgekomen vetzuren staan uitsluitend ter beschikking van opdrachtgever wanneer partijen dit zijn overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, is SRC gerechtigd om de vetzuren tegen de door SRC te bepalen marktwaarde op te kopen of te verkopen.

Artikel 9 Verpakking

9.1 Verpakkingsmateriaal wordt door de opdrachtgever franco aan SRC geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Indien is afgesproken dat SRC zelf voor verpakkingsmaterialen zorgdraagt, worden de kosten hiervan met toeslag voor rekening van opdrachtgever en aan hem doorberekend. Dit geldt eveneens voor alle andere extra verpakkingswerkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten.
9.3 Indien de afgeleverde producten een bijzondere verpakking en/of verpakkingstechniek vereisen, dient de opdrachtgever dit tijdig aan SRC mede te delen. Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling zal SRC niet aansprakelijk zijn te houden voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige verpakking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Alle opslag, verpakking, be- en verwerking geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van SRC.
10.2 SRC is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkos-ten, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan. SRC is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft. Ingeval SRC op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk is, zal haar verplichting tot vergoeding van schade te allen tijde beperkt zijn tot de netto factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst c.q. het (op)geleverde.
10.3 De opdrachtgever zal SRC vrijwaren voor alle vorderingen van derden jegens SRC verband houdende met de door de opdrachtgever aan SRC toevertrouwde producten, dan wel met de be- en verwerking van die producten.

Artikel 11 Overmacht

11.1 SRC is niet aansprakelijk te houden voor het niet-nakomen van een op SRC rustende verplichting, indien SRC gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van SRC dient te komen.
11.2 Voor SRC zullen in ieder geval de navolgende omstandigheden overmacht opleveren: a. Kwaliteitsveranderingen die de producten ondergaan door tijdsverloop, verplaatsing, temperatuur, weersgesteldheid, vochtigheidsgraad, droogtefactor en luchttoevoer; b. Verborgen gebreken in de opslagruimte, pijpleiding, pompen, steigers, funderingen, instrumentaria en apparatuur; c. Overheidsvoorschriften of andere wettelijke bepalingen; d. Mobilisatie, oorlog, rebellie, onlusten, revolutie, molest, epidemieën, werkstakingen, stiptheidsacties, sabotage en in-, uit- en doorvoerverboden of soortgelijke belemmeringen; e. Natuurrampen, overstroming, waterschade, brand, bevriezing, storingen in de levering van energie, defecten aan machinerieën, computeruitval; f. Alle andere omstandigheden die SRC redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden.
11.3 Ingeval van overmacht heeft SRC het recht zonder gerechtelijke tussenkomst te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever of garantie gehouden is. Indien SRC haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd om een evenredig deel van de overeengekomen prijs bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 SRC heeft het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden en de werkzaamheden te staken op een tijdstip waarop de opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zijn woon- of vestigingsplaats verlaat zonder tijdige mededeling aan SRC van een nieuw adres, of door beslaglegging op een hem toebehorend goed, onder curatele wordt gesteld, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest. SRC is alsdan niet tot schadevergoeding of garantie verplicht en blijft gerechtigd van opdrachtgever betaling van de overeengekomen koopprijs te eisen.
12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door SRC geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, be- en verwerkings-, verpakkings- of opslagkosten.

Artikel 13 Annulering

Indien opdrachtgever een met SRC gesloten overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 14 Prijzen en prijswijzigingen

Door SRC geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijzen. Indien kostprijzen, belastingen of lasten, hoe ook genaamd, na het sluiten van de overeenkomst en voor de levering wijziging ondergaan, is SRC gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen en aan opdrachtgever door te berekenen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen exclusief verzendkosten.

Artikel 15 Betaling en eigendomsvoorbehoud

Alle betalingen geschieden op de door SRC aan te geven wijze en dienen plaats te vinden binnen de op de factuur van SRC genoemde datum. Ieder beroep op korting of schuldvergelijking of verrekening is uitgesloten. SRC is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering en/of uitvoering van de overeenkomst voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen te verlangen. Ingeval van niet tijdige betaling is SRC gerechtigd na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. SRC is voorts gerechtigd bij niet of niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het bedrag overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten te verhalen. Indien SRC het faillissement van opdrachtgever aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd. SRC blijft eigenaar van door haar geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de koopprijs vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde rente en kosten niet volledig heeft voldaan. Zolang opdrachtgever bedoelde vorderingen van SRC niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door SRC geleverde zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen. SRC wordt door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door hem geleverde zaken terug te nemen en indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Artikel 16 Garanties en reclames

Voorzover leveranciers van SRC garanties verstrekken, verschaft SRC tegelijk met de verkoop en levering c.q. de desbetreffende overeenkomst aan opdrachtgever een garantiebewijs. SRC verleent geen verdergaande garanties dan door zijn leverancier worden verstrekt. Voor reclames gelden de regels als voormeld op de garantiebewijzen. Bij het niet verlenen van garantiebewijzen dient opdrachtgever binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek aan het geleverde heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij SRC schriftelijk te protesteren. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na (op)levering van een zaak/product, of ingeval nog niet is afgeleverd, acht dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het indienen van een klacht of een beroep op garantie ontheft opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of uit andere met SRC gesloten overeenkomsten. SRC is niet gehouden tot nakoming van garantieverplichtingen, zolang opdrachtgever zelf met de nakoming van enige verplichting aan zijn zijde uit deze of uit andere met SRC gesloten overeenkomsten in verzuim is. Het recht van reclame komt te vervallen indien zaken/producten geheel of gedeeltelijk door opdrachtgever zijn verwerkt of anderszins gebruikt. Indien een reclame gegrond is, dan is SRC bevoegd te hare keuze herstellingen uit te voeren, dan wel dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de reclame betrekking heeft te restitueren.

Artikel 17 Douane en accijnsbepalingen

17.1 Opdrachtgever dient tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken ten aanzien van producten die aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften onderworpen zijn teneinde SRC in staat te stellen om de desbetreffende opgaven in te dienen.
17.2 Eventuele inklaringskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze vrijwaart SRC voor alle onjuiste en/of onvolledige gegevens die door wie dan ook aan de desbetreffende diensten zijn verstrekt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten in Nederland. Alle geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechter die bevoegd is in het vestigingsgebied van SRC, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, zulks ter keuze van SRC.

Hoge kwaliteitstandaard, uitstekende rendementen
en betrouwbare leveringen

Wanneer u dit zoekt is SRC uw partner

Bel: +31 (0)75 6707776 Stuur ons een email